วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สรรพสิทธิประสงค์เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบ ระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566- 2567

18 ก.ย. 66   admin


วันที่ 15 กันยายน 2566 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา และ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ แก้วสิงห์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมเป็นวิทยากรในการวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566-2567 ระยะที่ 2 โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ทำหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมฯแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th