วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1

18 ก.ย. 66   admin


วันที่ 9 กันยายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 99 คน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเครื่องหมายประจำหลักสูตรให้แก่รองผู้อำนวยการและอาจารย์ประจำหลักสูตร, กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 3 คน และเกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 5 คน, และกิจกรรมอำลาคณาจารย์ โดยมีผู้แทนญาติของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรกล่าวแสดงความรู้สึก โดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ รวมทั้งกล่าวขอบคุณผู้แทนจากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและครอบครัวของผู้สำเร็จการศึกษา ณ อาคารบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th