วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีมอบหมวก มอบแถบหมวก และมอบเข็มวิทยฐานะ ให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1

18 ก.ย. 66   admin


วันที่ 8 กันยายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีมอบหมวก มอบแถบหมวก และมอบเข็มวิทยฐานะให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 99 คน ณ อาคารบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th