วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สรรพสิทธิประสงค์จัดโครงการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Success, Benefit และ Value

18 ก.ย. 66   admin


วันที่ 7 กันยายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Success, Benefit และ Value ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมทอแสงเฮอริเทจ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก และแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2566-2570 รวมไปถึงเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และจัดทำ RoadMaP และ KM How To Do สู่ความสำเร็จของการจัดทำแผนต่างๆ

 

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ พ.ศ 2567 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN QA เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล และผดุงครรภ์ (สภาการพยาบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” และ อาจารย์พร บุญมี จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการเขียน Road Map How to do สำหรับการรับรอง สถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ (สภาการพยาบาล)” และ “การพัฒนากระบวนงานแบบไร้รอยต่อของสายสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN QA” ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th