วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สรรพสิทธิประสงค์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Triangle Motivation: 3Es (สบช.ติดดาว)

18 ก.ย. 66   admin


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นำคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Triangle Motivation: 3Es (สบช.ติดดาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย โดยมี ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาและนโยบายมุ่งเน้น (Flagship project) ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" และการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง "นโยบายและแนวทางการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" จากคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th