วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ให้บรรยายพิเศษ เรื่อง “Transformative leadership ICD 10 อัตรากำลัง ค่าบริการ รหัสกิจกรรม และคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น”

18 ก.ย. 66   admin


วันที่ 1 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Transformative leadership ICD 10 อัตรากำลัง ค่าบริการ รหัสกิจกรรม และคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” โดยมีคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และคณาจารย์จากวพบ.สรรพสิทธิประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

 

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติมอบรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รางวัลชมเชย แนวปฏิบัติที่ดี : กิจกรรมค่ายอาสา พัฒนาจิต พัฒนาคน พัฒนาโรงเรียน กิจกรรม show and share contest2 การประกวด Oral presentation นำเสนอผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี ประเด็นการพัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในชุดการแสดง “ดุษฎีสถาปนาอุปะละวรรณาราชธานี” กิจกรรม show and share contest3 ประกวดการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวพบ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้รับมอบ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูต้นแบบ" จากสถาบันพระบรมราชชนก แก่ ดร.นุสรา ประเสริฐศรี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลเหรียญทอง Global Gold Medal Leaderboard การนำเสนอวิจัย E-Poster Viewing ในงานประชุมวิชาการพยาบาลนานาชาติ Montreal ICN Congress 2023 ประเทศแคนาดา แก่ ดร.นภัทร บุญเทียม และมอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณ "นักศึกษาดีเด่น" จากสถาบันพระบรมราชชนก แก่ นายภูวดล ทองพิมพ์ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วพบ.สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th