วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

16 พ.ค. 66   admin


***ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมกดด้านล่าง***

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดอบรมภาคปฏิบัติในโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ให้แก่ พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีความรู้ และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาทิ การวัดสัญญาณชีพ
การช่วยฟื้นคืนชีพ การเช็ดตัวลดไข้ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การทำแผล การให้อาหารทางสายยาง ฯลฯ ตลอดจนสามารถนำความรู้ในเรื่อง สบช.โมเดล : ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินภาวะสุขภาพ เพื่อที่จะสามารถคอยช่วยเหลือดูแลพระภิกษุที่อาพาธได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมวินัยต่อไป สำหรับการอบรมภาคปฏิบัติในครั้งนี้ มีพระภิกษุสงฆ์ภายในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมทั้งสิ้น 64 รูป

 

โอกาสนี้ พระเดชพระคุณ พระราชธรรมสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และ นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี สมาคมศิษย์เก่าวพบ.สปส. และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้อายุ วพบ.สปส. ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติภายในพิธีฯ

 

และในพิธีปิดการอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก พระครูพิมลสุตบัณฑิต, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและกล่าวสัมโมทนียกถา แก่พระภิกษุสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมฯในครั้งนี้


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th