วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การอบรมออนไลน์ โครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย

16 พ.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ให้แก่ พระภิกษุสงฆ์ ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุมีความรู้ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค รวมไปถึงการบริบาลพระภิกษุไข้ให้สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560

 

โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้บรรยายถวายความรู้ในหัวข้อ "สุขภาพกับวิถีธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณผกาวรรณ กองพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรถวายความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์์ในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 247 รูป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th