วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และคณะ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง วพบ.สปส.

16 พ.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ร่วมรับฟังอภิปรายสรุปผลการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาเสริมสร้างพลังในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป และโอกาสนี้ ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาบาล "ผู้อุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวิชาชีพการพยาบาล" จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เนื่องในวันพยาบาลสากล


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]