วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สปส.เข้าร่วมงานวันพยาบาลสากล

16 พ.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันพยาบาลสากล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ และมอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตรเชิดชู 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้ที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพพยาบาล 2. สาขาผู้บริหารพยาบาลดีเด่น 3. สาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และอุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพยาบาลดีเด่นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th