วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

16 พ.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมี นางสาวไพรัช บุญจรัส นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระแจ้งกิจการที่ผ่านมา สถานภาพทางการเงินปัจจุบัน และทะเบียนสมาชิกปัจจุบัน รวมไปถึงเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 และการสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2567 ในโอกาสนี้ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มดอกปีปอุบลราชธานี และกลุ่มภารกิจการพยาบาล รพ.สปส. ได้ร่วมสนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย รวมเงินทั้งสิ้น 81,800 บาท

 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th