วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ผอ.วพบ.สปส. เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาบาล

16 พ.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะอาจารย์ เข้าร่วมงานวันพยาบาลสากล โดยมี นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาบาล "ผู้อุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวิชาชีพการพยาบาล" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]