วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และคณะ ตรวจเยี่ยม วพบ.สปส. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์กร

16 พ.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นำโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และคณะ ในการตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังปัญหา ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เพื่อที่จะนำมาพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ให้มีประสิทธิภาพต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th