วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ และ รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ

16 พ.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านวิชาการ และรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ให้แก่ อาจารย์กิตติยาพร จันทร์ชม และ ดร.ณัฎฐวรรณ คำแสน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านวิชาการ และรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการคนใหม่ โอกาสนี้ ดร.วิรัลพัชร สกุลสันติพร เศลล์ และ ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างดีมาโดยตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ก่อนส่งมอบงานในหน้าที่ให้แก่รองผู้อำนวยการคนใหม่ทั้ง 2 ด้านต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th