วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลิตผลงานวิชาการบ้านสปส. แบบมุ่งเป้า ดาวกระจาย ปี 5 ระยะที่ 1"

27 มี.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ด้านวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลิตผลงานวิชาการบ้านสปส. แบบมุ่งเป้า ดาวกระจาย ปี 5 ระยะที่ 1" ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน ระหว่างแบบ Online และ On-site ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.วรรณวดี ณภัค ดร.เกษราภรณ์ เคนบุปผา และ ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ ตำรา บทความวิชาการ บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ไปยังผู้อ่าน หรือกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานที่ได้ออกแบบไว้ รวมทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรในการผลิตวิจัยจากงานประจำ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th