วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN QA ระยะที่ 2

23 มี.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN QA ระยะที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ พร้อมกับบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN QA และสามารถวางทางแนวการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ AUN QA รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในอนาคต


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th