วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ไร้บ้าน ในพื้นที่ตำบลกระโสบ

17 มี.ค. 66   admin


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ไร้บ้าน ในพื้นที่ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และจัดกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ได้แก่ วัดมงคลโกวิทาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ ตำบลปทุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ ณ วัดบ้านกระโสบ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเป้าหมายหลักในการประชุมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของภาคีเครือข่ายและประชาชนในชุมชน อันจะนำไปสู่การวางแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ไร้บ้านในพื้นที่ตำบลกระโสบ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตามพระปณิธานฯ ต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th