วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

14 มี.ค. 66   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 7 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลารวม 17 สัปดาห์ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบุคลากรทางสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 26 คน โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสัตตอุบล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.นภดล คำเติม รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาระบบบริหารการพยาบาล และ อาจารย์จิรัฐกา เยนา รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาระบบบริการการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธี ซึ่งในการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง ในครั้งนี้ยังได้รับการมีส่วนร่วมจากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และอาจารย์พี่เลี้ยง จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th