วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

9 มี.ค. 66   admin


หน่วยทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดยมี อาจารย์สอาด มุ่งสิน รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในการเปิดประชุม และในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.คมวัฒน์ รุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา และ ดร.ศรินยา พลสิงห์ชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ มาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่ 21 รวมถึงการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based Education (OBE) ให้มีความแม่นยำ และสามารถประเมินผู้เรียนได้อย่างแท้จริง และผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th