วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม Green College ครั้งที่ 2

8 มี.ค. 66   admin


หน่วยทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (Green College) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 และ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในการประชุม และในการประชุมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลักษณีย์ บุญขาว และ ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ อาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อพัฒนาวิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ให้เป็นวิทยาลัยสีเขียวต่อไปในอนาคต


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th