วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ. สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงในโครงการเครือข่าย ระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 14 พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลร่วมนำเสนอผลงานด้านวิชาการ

8 มี.ค. 66   adminวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th