วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

8 มี.ค. 66   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2566 ระยะเวลารวม 17 สัปดาห์ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบุคลากรทางสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และบรรยายในหัวข้อเรื่อง "SMART Oncology Nurse (บทบาทพยาบาลกับการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ :Service Plan)" ในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมสัตตอุบล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th