วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


กิจกรรมที่ 1 รักษ์สัตว์ ปลอดโรค ปลอดภัย

19 ม.ค. 66   admin


วิทยาลัยพยาบาลร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย กิจกรรมที่ 1 รักษ์สัตว์ ปลอดโรค ปลอดภัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ได้ให้โอวาส และกล่าวถึง นโยบายระดับจังหวัดกับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]