วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


“ค่ายอาสาพัฒนาจิต พัฒนาคน พัฒนาโรงเรียน”

17 ม.ค. 66   admin


ชมรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับสโมสรนักศึกษา และหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา เผยแพร่และบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยร่วมกับการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาจิตอาสาและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 “ค่ายอาสาพัฒนาจิต พัฒนาคน พัฒนาโรงเรียน” ครั้งที่ 1 ณ. โรงเรียนบ้างสงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร วันที่ 14 - 15 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมนี้สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะในหลากหลายด้านรอบตัว เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาการ มีความพร้อมในการพยาบาล สามารถนำวิธีการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยมาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการได้    มีจิตบริการแก่สังคม  คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกและฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาและเกิดสัมพันธภาพและเครือข่ายที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ระหว่างนักศึกษาและชุมชน นำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพที่จะสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]