วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วันเด็กแห่งชาติ

17 ม.ค. 66   admin


ด้านวิชาการ ได้จัด้านวิชาการ ได้านวิชาการ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 โดยในฐานประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบด้านวิชาการ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 โดยในฐานประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์และกิจกรรมตักปลา โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยายสี กิจกรรมเปเหปอร์มาเช่ กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์และกิจกรรมตักปลา โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยด้ดาด้านวิชาการ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 โดยในฐานประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์และกิจกรรมตักปลา โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยหการ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 โดยในฐานประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์และกิจกรรมตักปลา โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 โดยในฐานประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ กิจด้านวิชาการ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 โดยในฐานประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์และกิจกรรมตักปลา โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์และกิจกรรมตักปลา โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยด้านวิชาการ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 โดยในฐานประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์และกิจกรรมตักปลา โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2566 โดยในฐานประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์และกิจกรรมตักปลา โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong[email protected]