วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

 : ภาพกิจกรรม


องค์กรแห่งการเรียนรู้

13 ม.ค. 66   admin


ตลาดนัดจัดการความรู้ โครงการจัดการความรู้ มุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มหกรรม สปส. สืบสานบ้านจัดการความรู้ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 12 ม.ค. 2566


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th