วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


กิจกรรมที่ 4: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น(Communication) ทักษะในการทำงานกับผู้อื่น (collaboration) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) และทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

7 ม.ค. 66   admin


ด้านวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 4: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น(Communication) ทักษะในการทำงานกับผู้อื่น (collaboration) ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) และทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวอุบล อาคาร 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 155 คน โดยทีมอาจารย์วิทยากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]