วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 1

28 ต.ค. 65   admin


พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 1


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th