วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


งานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

21 ต.ค. 65   admin


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาพระคุณในวันคล้ายวันอนิจกรรมในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี โดยได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

[email protected]