วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education IPE) คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

19 พ.ค. 65   adminวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th