วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีปิดการอบรม “หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 6”

13 พ.ค. 65   adminวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th