วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพท์ (Outcome Base Education : OBE)

3 พ.ค. 65   admin


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพท์ (Outcome Base Education : OBE)


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th