วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเชิดชูเกียรติ โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ ประจำปี 2565

4 มี.ค. 65   admin


วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลฯ ชั้นปีที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเชิดชูเกียรติ โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โอกาสนี้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวรายงานโดย ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th