วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์พี่เลี้ยงด้านการสอนในคลินิก

25 ธ.ค. 64   admin


การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์พี่เลี้ยงด้านการสอนในคลินิก


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th