วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา Faculty practice สำหรับอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพ วพบ.สปส.

24 ธ.ค. 64   admin


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (วพบ.สปส.) ฝ่ายวิชาการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Faculty practice) สำหรับอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2564 ในรูป Online ผ่านโปรแกรม zoom meeting และ on site ถ่ายทอดสัญญาน ณ ห้องประชุมสัตตบงกช วพบ.สปส. เพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ กับพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพที่อาจารย์พยาบาลทำ Faculty practice , เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลจากการปฏิบัติตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ , เพื่อให้อาจารย์ได้นำผลงานวิชาการด้านการพยาบาลที่ได้จากการทำ Faculty practice ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงของการทำงาน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านวิชาการ ด้านวิจัยและด้านอื่นๆระหว่างวิทยาลัยฯกับหน่วยบริการสุขภาพที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งอาจารย์พยาบาลถือเป็นบุคคลสำคัญในการเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล โดยควรเป็นผู้ที่มีสมรรถนะหลักทั้งสมรรถนะด้านการสอน สมรรถนะการปฏิบัติทางคลินิกและสมรรถนะด้านการวิจัย การดำเนินการสอนโดยอาจารย์พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเป็นกิจกรรมการให้บริการพยาบาลของอาจารย์ที่มีการบูรณาการบทบาทในการเป็นผู้ปฏิบัติ การเป็นผู้สอน การเป็นนักวิจัย การเป็นผู้ให้คำปรึกษา และการเป็นผู้บริหารเข้าด้วยกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถและคงไว้ซึ่งทักษะในการสอนการปฏิบัติการพยาบาล ทำให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในอาจารย์ผู้สอน อีกทั้งอาจารย์ยังสามารถพัฒนางานวิชาการ การวิจัยและสร้างความร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรกิติมาศักดิ์ (วันที่ 22 ธ.ค. 64) ให้ความรู้เรื่องรูปแบบและแนวทางการจัดทำ Faculty practice , (วันที่ 23 ธ.ค. 64) การมีส่วนร่วมของหน่วยบริการสุขภาพการสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานบริการสุขภาพ และการจัดทำ Faculty practice ในแต่ละสาขา โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธีฯ กล่าวถึงความสำคัญของโครงการว่า.... “ โครงการฯนี้ จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการทางการพยาบาลของอาจารย์ในแต่ละสาขา ตลอดจนสร้างความเข้าใจในข้อตกลงและถอดบทเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯกับหน่วยบริการสุขภาพที่อาจารย์พยาบาลทำ Faculty practice ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบในการปฏิบัติการทางการพยาบาลให้เกิดความเชี่ยวชาญของอาจารย์ต่อไป ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการด้านสุขภาพอีกด้วย ”


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th