วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สปส. ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมสร้างสุข “รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี” ประจำปี 2565

24 ธ.ค. 64   admin


วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดงานประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 8 มกราคม 2564 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาน 2019 (Covid - 19) เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้พิจารณาการจัดกิจกรรมหารายได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งด้านสุขภาพอนามัยและการประกอบอาชีพ ตลอดจนรายได้ของประชาชน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้ว เห็นควรให้งดการจัดกิจกรรมออกสลากกาชาด และร้านหรรษากาชาดในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี แต่ยังคงจัดกิจกรรม “รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี” ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล และกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th