วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สปส.“เปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์พี่เลี้ยงด้านการสอนในคลินิก”

24 ธ.ค. 64   admin


วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (วพบ.สปส.) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์พี่เลี้ยงด้านการสอนในคลินิก ในระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและกระบวนการสอนในคลินิก และแผนการสอนไปใช้ในการสอนนักศึกษาที่ขึ้นฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึก พัฒนาทักษะในการใช้วิธีการสอนในคลินิกหรือชุมชนในแบบต่างๆ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินผลการสอน และใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการสอนในสถานการณ์จริงได้ โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบสุขภาพและสมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ในหัวข้อ “ระบบสุขภาพ” และ “มาตรฐานหน่วยบริการสุขภาพการประกันสุขภาพสถานบริการ” ณ ห้องประชุมบัวอุบล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดยวิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงให้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้ครอบคลุมทุกแหล่งฝึกตามหน่วยงานต่างๆในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้พยาบาลในแหล่งฝึกมีบทบาทเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงของนักศึกษาพยาบาล ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการทางการพยาบาลที่ทันสมัย เข้าใจแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ และสามารถจัดการสอนในคลินิก ซึ่งจะช่วยเอื้ออำนวยช่วยเหลือและเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th