วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


คว้า 3 รางวัลรวด !!! นักศึกษาพยาบาลฯ วพบ.สปส. เข้ารับรางวัลนำเสนอผลงานนวัตกรรม ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

24 ธ.ค. 64   admin


วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (วพบ.สปส.) ดร.นภัทร บุญเทียม หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ทัตภณ พละไชย อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยนักศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2565 จากที่งานกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ ได้ส่งผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาเข้าร่วมประกวด ในเวทีประชุมวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ " The 5th Nursing Student Forum: How We Fight the COVID-19: Research, Practice, and Innovations " ผ่านระบบ online ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ วิทยาลัยฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 3 เรื่อง โดยได้รับรางวัลทั้ง 3 เรื่อง และเข้ารับมอบรางวัลนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยฯ (วพบ.สปส.) ที่ได้รับรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี 3 รางวัลดังนี้ 1. ระดับนานาชาติ (International) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เรื่อง Development of a predictive screening tool for patients reporting symptoms of acute coronary syndrome 2.ระดับนานาชาติ (International) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เรื่อง Application for knowledge development and clinical judgment in elderly patient with derilium for nursing student 3. ระดับชาติ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรื่อง การพัฒนาเครื่องบริหารเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ กิจกรรมครั้งนี้ กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานด้านการผลิตและการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติของนักศึกษให้ขยายวงกว้างออกไป การเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้สู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ กล่าวได้ว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี และนำผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย กรณีที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการทำกายภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมามีร่างกายแข็งแรง หรือมีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th