วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


“เสวนาทิพย์” ผู้สูงอายุของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ.สปส.

16 ธ.ค. 64   admin


วันที่ 13 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ได้ขอศึกษาดูงานเรื่องศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (วพบ.สปส.) เป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงาน โดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการ วพบ.สปส. รองผู้อำนวยการฯ คณะอาจารย์ของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ.สปส. ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงานฯในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โอกาสนี้นางกุสุมา วรรณวงศ์ ประธานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ.สปส. พร้อมด้วย นายไพรัช วรรณวงศ์ ที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเสวนา โดยกล่าวว่า “สมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ.สปส. จำนวน 250 คน รวมทั้งตนเองรู้สึกมีคุณค่า เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ มีความสุขและสบายใจทุกครั้งที่ได้ร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยฯ เพราะได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี และเป็นการร่วมกิจกรรมแบบไร้ช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับวิทยาลัยฯ สามารถแสดงความคิดเห็นและเข้ามาใช้บริการได้สม่ำเสมอ เพราะวิทยาลัยฯให้การสนับสนุนในทุกๆด้านของการจัดกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วพบ.สปส. แบบมีส่วนร่วม” แสดงให้เห็นถึงศักยภาพผู้สูงอายุที่เต็มใจถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสมกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยได้รับความเอื้ออาทรดุจครอบครัวเดียวกันจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th