วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสารสีลคุณ (สี สิริญาโณ, มณีกรรณ์) น.ธ.เอก,ประโยค 1-2,Ph.D พร้อมนำนักศึกษาร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในส่วนของการปฏิคม

16 ธ.ค. 64   admin


วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสารสีลคุณ (สี สิริญาโณ, มณีกรรณ์) น.ธ.เอก,ประโยค 1-2,Ph.D อดีตเจ้าอาวาสวัดสารพัฒนึก,อดีตเจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก,อดีตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และอดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ณ วัดสารพัฒนึก ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย ดร.นุสรา ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการ ได้นำนักศึกษาพยาบาล ร่วมกิจกรรมและช่วยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการปฏิคมในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสารสีลคุณฯด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะคุณธรรมของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเริ่มสร้างศรัทธา และความมั่นใจให้เกิดเกิดขึ้นกับประชาชน ที่นักศึกษาจะร่วมดูแลสุขภาพ และเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลจากนักศึกษาพยาบาลในอนาคตต่อไป


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th