วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


"วันพยาบาลแห่งชาติ" ประจำปี 2564

27 ต.ค. 64   admin


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดกิจกรรม "วันพยาบาลแห่งชาติ" ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้ - ช่วงที่ 1 เป็นพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายมาลัยกรหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช /มอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น - ช่วงที่ 2 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯเนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th