วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เป็นแหล่งฝึกของผู้เข้าอบรม และประสานความร่วมมือสำหรับการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

15 ต.ค. 64   admin


วันที่ 14 ตุลาคม 2564 (เวลา 08.30 – 11.30 น.) นำโดยดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลกรสายสนับสนุน ได้เดินทางไปแสดงความขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เป็นแหล่งฝึกของผู้เข้าอบรม และประสานความร่วมมือสำหรับการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีทั้งหมด 5 โรงพยาบาล ดั้งนี้ 1.รพ.อุบลรักษ์ 2.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 3.รพ.พริ้นซ์ 4.รพ.ราชเวช 5.รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th