วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


โครงการขยายเครือข่ายวิทยาลัยในเวทีประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

21 ก.ย. 64   admin


โครงการขยายเครือข่ายวิทยาลัยในเวทีประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th