วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวิชาการ วัฒนธรรม และกีฬาระหว่างสถาบันการศึกษานานาชาติ

14 ก.ย. 64   admin


วันที่ 8 - 9 กันยายน 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวิชาการ วัฒนธรรม และกีฬาระหว่างสถาบันการศึกษานานาชาติ วพบ. สรรพสิทธิประสงค์ สถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และ Meio University ประเทศญี่ปุ่น (Online)


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th