วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีปิดการอบรม 2 หลักสูตร ONCO & PC

3 ก.ย. 64   admin


วันที่ 3 กันยายน 2564 (เวลา 09.30 – 11.30 น.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดพิธีปิดโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 โอกาสนี้ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีปิดฯ โดยการจัดการอบรมครั้งนี้ ได้ยึดหลัก D-M-H-T แนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันโควิด -19 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 11 ชั้น วพบ.สรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th