วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาพิเศษของประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

3 ส.ค. 64   admin


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาพิเศษของประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 นำโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ในงานปกครองฯ โอกาสนี้ นางยุภาพร วิฑูรย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมการสัมภาษณ์ นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่น 52 จำนวน 4 คน เพื่อคัดเลือกนักษาที่เหมาะสมให้ได้รับทุนการศึกษาพิเศษฯ จำนวน 2 คน โดยการสัมภาษณ์ในรูปแบบ Teleconference ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมอุบลชาติ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th