วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการศึกษาภายใต้เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย" (ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 มิ.ย. 64   admin


วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการศึกษาภายใต้เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย" (ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetting)


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th