วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


เข้ารับการฉีดวัคซีน (Sinovac) เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (Covid - 19)

14 พ.ค. 64   admin


วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (เวลา 08.30 - 10.00 น.) นำโดย ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ เข้ารับการฉีดวัคซีน (Sinovac) เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (Covid - 19) ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย (THAILAND NATIONAL CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION) มอบให้สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 ครั้ง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th