วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีเปลี่ยนผ้าสไบทิพย์ องค์ประเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลอง ปีที่ 1

8 เม.ย. 64   admin


พิธีเปลี่ยนผ้าสไบทิพย์ องค์ประเจ้าใหญ่อินทร์แปลงจำลอง ปีที่ 1


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th