วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Boromarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong

 : ภาพกิจกรรม


พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระบรมรูปสมเด็จย่าและอนุสาวรีย์หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศการสงกรานต์ 2564

8 เม.ย. 64   admin


พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระบรมรูปสมเด็จย่าและอนุสาวรีย์หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศการสงกรานต์ 2564


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

224 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255462, 201

sanpasithiprasong@bcnsp.ac.th